wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt

Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego FART-GSM znajdującego się na stronie www.fart-gsm.pl jest firma:
Balcerek Anna "Fart"

NIP: 796-187-18-40

VAT UE: PL7961871840
REGON: 672721242
ul. Reja 24

26-600 Radom 
Adres Sklepu Internetowego:
Fart-GSM Anna Balcerek
Reja 24, 26-600 Radom
 
§ 1. Rejestracja
 1. Użytkownikiem serwisu (Sklepu Internetowego) może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną która po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie www.fart-gsm.pl. Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą
  zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.
 3. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 
 
§ 2. Strony transakcji
 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.fart-gsm.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.fart-gsm.pl jest właściciel Sklepu Internetowego - firma Balcerek Anna "Fart". 
 
 
§ 3. Oferta sklepu
 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.fart-gsm.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 3. Informacje o produktach znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego, w tym w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, ogłoszenia oraz reklamy, stanowią w razie wątpliwości zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 4. Stany magazynowe przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego www.fart-gsm.pl mają charakter informacyjny i mogą się różnić ze stanem fizycznym. Przed złożeniem zamówienia należy potwierdzić dostępność towaru.
 
§ 4. Zamawianie towarów
 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.fart-gsm.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
 2. Przed złożeniem zamówienia osoba dokonująca zamówienia musi potwierdzić, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Przed złożeniem zamówienia osoba dokonująca zamówienia musi potwierdzić, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, że została poinformowana o:
a)      głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się ze sklepem;
b)      łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
c)      minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 

 
§ 5. Realizacja zamówień
 1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym www.fart-gsm.pl musi zostać potwierdzone.
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
  Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 1-7 dni roboczych od daty zamówienia. 
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym www.fart-gsm.pl. 
 4. Na żądanie Nabywcy zostanie wystawiona Faktura VAT.
 5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 
 
§ 6. Formy płatności
 1. Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:
  1. Gotówką przy odbiorze towaru, 
  2. Przelewem na rachunek bankowy przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  3. Szybkim przelewem za pośrednictwem aplikacji Paynow.
  4. Za pobraniem.
 2. Na przelew czekamy maksymalnie 14 dni, po upływie tego terminu zamówienie zostaje usunięte. W tytule płatności proszę podać numer składanego zamówienia.
 
 
§ 7. Transport i dostawa towarów
 1. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposób, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – informacja o obowiązku ich uiszczenia zostanie przekazana najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
  Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie
  ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
 3. Odbierając towar Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie pracownika firmy Balcerek Anna "Fart" o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. Prosimy również o spisanie  w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji " w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jej niekompletności bądź niezgodności z zamówieniem.
 
 
§ 8. Reklamacje i gwarancje
 1. Balcerek Anna "Fart" ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. W chwili odbioru towaru Nabywca powinien  sprawdzić przesyłkę. 
 3. Towar oferowany w Sklepie Internetowym posiada gwarancję. Gwarancja obejmuje wady towaru powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Towar fabrycznie nowy posiada gwarancję producenta, na inne produkty udzielana jest miesięczna gwarancja rozruchowa. Gwarancja nie obejmuje jedynie układów scalonych, części nieposiadających plomb gwarancyjnych oraz usług.
 4. Okres gwarancji wynosi:
  1. 6 miesięcy na Akcesoria GSM ( Ładowarki samochodowe ,Ładowarki sieciowe, Zestawy HF, Bluetooth, baterie),
  2. 30 dni na Części GSM (LCD, Taśmy, płytki, klawiatury, płytki LCD).
 5. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar wraz z wypełnionym formularzem (załącznik nr 3) do siedziby Sklepu Internetowego (Balcerek Anna "Fart-GSM", ul Reja 24, 26-600 Radom). Należy podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z realizacją gwarancji, zgoda znajduje się na druku formularza. Wspomniana zgoda wygasa z chwilą zakończenia wszelkich procedur gwarancyjnych. Sklep Internetowy dokonuje naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad w terminie 30 dni od dostarczenia towaru. Sklep Internetowy informuje drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie o możliwości odbioru towaru w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu gwarancji.
 
 
§ 9 Zwrot Produktów 
 1. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrócić zakupiony towar powinien powiadomić o tym nasz Sklep Internetowy telefonicznie lub mailem.
 2. Stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Nabywca będący konsumentem w rozumieniu powołanej ustawy ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta), przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia objęcia w posiadanie produktu przez Nabywcę na adres Balcerek Anna "Fart-GSM", ul Reja 24, 26-600 Radom.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Nabywca może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego do pobrania na stronie internetowej sklepu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Nabywca otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Nabywcę w procesie rejestracji na stronie sklepu.
 5. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Nabywcy w wypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawarcia umowy w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu zwrotu towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT).
 9. Sklep będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji , jeśli w toku procesu reklamacyjnego stwierdzi, że wady produktu powstały z innych przyczyn typu:
               a.     uszkodzenia mechaniczne, termiczne, itp.;
               b.     użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. W celu usprawnienia i przyspieszenia zwrotu towaru prosimy o dokonywanie zgłoszenia zwrotu towaru poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, znajdującego się na naszej stronie (załącznik nr 1). Prosimy o opisanie powodu reklamacji artykułu oraz sposobu rozliczenia.
 2. Po zgłoszeniu formularza należy odesłać towar na adres Balcerek Anna "Fart-GSM", ul Reja 24, 26-600 Radom. Na odesłanie towaru czekamy 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Jeśli towar niezostanie odesłany w/w terminie formularz reklamacyjny zostanie automatycznie zamknięty.    Wszelkich informacji udziela dział realizacji wysyłek pod nr tel. + 48 48 385 88 09.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Pouczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 § 10. Naprawy
 1. Firma "FART" nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku.
 2. Serwis dokonując naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego sprzętu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio lub pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
 3. W przypadku telefonów, które miały kontakt z wilgocią lub jakąkolwiek cieczą i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy, punkt serwisowy nie gwarantuje, że zostaną one naprawione oraz że będą się włączały w momencie ich wydania z punktu serwisowego.
 4. Oddając telefon do naprawy należy wyjąć kartę SIM oraz kartę pamięci, firma "FART" nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
 5. W przypadku nieodebrania sprzętu przez okres 90 dni przechodzi on na własność firmy "FART".
 6. Serwis rozpatruje reklamacje w terminie do 21 dni roboczych.
 7. Serwis udziela 90 dni gwarancji na naprawy, uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, stłuczenia, zalania itp.) nie podlegają gwarancji.
 8. Serwis nie gwarantuje, że po zakończeniu naprawy urządzenie będzie spełniało normy wodoszczelności IP (International Protection Rating).
 9. W przypadku urządzeń dostarczanych za pośrednictwem kuriera, firma "FART" pokrywa zwrotny koszt transportu, za wyjątkiem sytuacji, w której naprawa nie była możliwa z winy klienta serwisu, w takiej sytuacji koszt transportu zwrotnego ponosi klient.
 10. Przeciętny czas oczekiwania na naprawę wynosi 3-5 dni roboczych, w przypadku wymiany szyby 5 dni roboczych.
 11. Czas oczekiwania na naprawę może ulec wydłużeniu lub skróceniu zależnie od okresowego obciążenia serwisu.
 12. Wysyłając sprzęt do naprawy w naszym serwisie obowiązkowo należy wypełnić formularz i zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4), zgoda ta wygasa w momencie odbioru urządzenia z serwisu. Brak zgody będzie równoznaczny z odsyłką urządzenia na koszt Klienta.
 13. Oddanie sprzętu do naprawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§11 Polityka prywatności
 
 1. Administratorem danych osobowych jest firma “FART” Anna Blacerek z siedzibą w Radomiu ul. Reja 24 zwana dalej Sprzedającym.
 2. Firma “FART” Anna Balcerek oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Firma “Fart” Anna Balcerek oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.
 3. Kupujący w toku procedury zamówienia towarów bądź usług, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
  1. świadczenia usług lub sprzedaży towarów,
  2. rozliczenia płatności za zamówione towary lub usługi,
  3. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia.
 4. Dane osobowe kupującego przetwarzane będą na okres niezbędny do realizacji sprzedaży, rozliczenia płatności, dochodzenia roszczeń. W przypadku usług serwisowych przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody klienta, która wygasa z chwilą zakończenia realizacji usługi.
 5. Kupujący posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę “FART” Anna Balcerek:
  1. prawo dostępu do swoich danych, w tym możliwość uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo żądania uaktualnienia lub sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie,
  a w przypadku dokumentacji rachunkowej przez co najmniej 5 lat. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wygasa w chwili odbioru urządzenia po zakończeniu realizacji usługi serwisowej.
 7. W przypadku naruszenia danych osobowych firma “FART” Anna Balcerek zobowiązuje się do zgłoszenia incydentu odpowiedniemu organowi nadzorczemu w ciągu 72 godzin.
 8. Chęć wniesienia aktualizacji bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowy należy zgłaszać w formie pisemnej na adres email: fart-gsm@wp.pl
 9. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres mail: fart-gsm@wp.pl
 
§ 12. Postanowienia końcowe
 
 1. W celu uzyskania możliwości korzystania z oferty sklepu, Nabywca przed złożeniem zamówienia musi złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Balcerek Anna "Fart" danych osobowych Nabywcy do celów związanych z realizacją zamówienia, a także, że wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.)
  nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
  Zawartość Internetowego Sklepu www.fart-gsm.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu           www.fart-gsm.pl są zgodne z danymi katalogowymi przekazanymi od producentów. 
 3. Internetowy Sklep www.fart-gsm.pl nie wypożycza sprzętu, towarów do testowania.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych
  i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
 5. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 7. Dane osobowe Nabywcy przetwarzane są przez Balcerek Anna "Fart" wyłącznie w celach wystawienia faktury, rachunku, realizacji zamówienia lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 8. Balcerek Anna "Fart" za zgodą Nabywcy przetwarza dane osobowe Nabywcy w celach marketingowych oraz udostępnia dane osobowe Nabywcy osobom trzecim.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Nabywcą, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Nabywcą, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie od momentu wyraźnego jej wskazania i umieszczenia na stronie internetowej o tym informacji. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według zasad dotychczas obowiązującego Regulaminu. Nabywcy którzy są zarejestrowani w Sklepie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianach oraz możliwości ich akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym licząc od chwili wejścia w życie tych zmian.
 12. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
ZAŁĄCZNIK Nr 2 (POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY)
ZAŁĄCZNIK Nr 3 (FORMULARZ REKLAMACYJNY)
ZAŁĄCZNIK Nr 4 (FORMULARZ NAPRAWY SERWISOWEJ)

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu